Váš partner vo svete dreva

Drevo je naše poslanie

Firma Holzwerke Ladenburger už po generácie spracováva drevo - prírodný produkt. Pritom neustále zvyšujeme našu kvalitu a vytvárame nové inovatívne produkty, ktoré sú inšpiratívne využívané v mnoho oblastiach priemyslu a stavebníctva.
Našim zákazníkom ponúkame istotu dlhoročných skúseností a rozsiahlu škálu produktov s vysokou pridanou hodnotou.

Závody našej spoločnosti spĺňajú podmienky certifikátu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) Ochrana lesa a trvale udržateľné hospodárenie v lesných porastoch, sú základnými piliermi tohoto certifikátu.
Aktívna obrana životného prostredia je jediná cesta, ktorá zaručí dlhodobú kvalitu suroviny pre naše výrobky. Neustále zlepšovania, moderné myslenie a dodržovanie pevných hodnôt tvorí základ našej prosperity.
Spokojnosť našich zákazníkov je našou motivaciou a impulzom pre dalšiu úspešnú budúcnosť.

Ladenburger Holzwerke

Naše prospekty

Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke

Kontakt

Obchodný zástupca:

Bc. Pavol Temery

+49 (0) 172 14 80 765
+49 (0) 3 43 41 / 306-511
pavol.temery@ladenburger.de

IMPRESSUM

Označení firmy:
Ladenburger GmbH

Adresa:
Zur Walkmühle 1-5
73441
Bopfingen-Aufhausen

Dostupnost:
Tel. +49 (0) 7362 - 9605 - 0
Fax. +49 (0) 7362 - 9605 - 200
E-Mail: info@ladenburger.de
Internet: www.ladenburger.de

Sídlo firmy:
Bopfingen-Aufhausen
Registrační soud: Okresní soud Ulm
Registrační číslo: HRB 520023 (Obchodní rejstřík)
DIČ: DE 811251838


Informace o ručení:

Práva vyhrazena. Uvedené informace jsou vlastnictvím společnosti Holzwerke Ladenburger GmbH. Představují nejnovější informace, vždy v době publikování. Ručení nebo záruka za aktuálnost, správnost a úplnost informací a údajů, jež jsou k dispozici, je vyloučeno. Toto platí rovněž pro všechny ostatní webové stránky, na které je odkazováno pomocí externích odkazů. Holzwerke Ladenburger GmbH rovněž není odpovědný za obsah takových webových stránek.

Obsah celé webové stránky Holzwerke Ladenburger GmbH je chráněn podle autorského práva. Obsah nesmí být bez předchozího písemného schválení autora ani částečně ani úplně kopírován a/nebo zveřejňován nebo ukládán v jiném informačním systému. Informace na webových stránkách v žádném případě nepředstavují právní zajištění či přísliby. Ladenburger Holzwerke GmbH si vyhrazuje právo provést v případě potřeby změny a/nebo doplnění poskytnutých informací nebo údajů. Ze zde popsaných tématických oblastí nelze vyvodit žádné právní nároky. Nabídky jsou ve všech částech výhradně nezávazné.


Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky Vaší osobou. Informace získané přes Cookie o Vašem využívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy.

Google tyto informace použije, aby vyhodnotil Vaše využívání webové stránky, aby sestavil zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby přinesl další služby spojené s využívání webové stránky a s užíváním internetu. Případně je tato informace rovněž přes Google přenášena třetím osobám, pokud je toto dáno zákonem či pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají na zakázku od Google. Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP-adresu s ostatními údaji od Google. Instalaci Cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče, avšak upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Využíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů získaných o Vás výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Evidování údajů o využívání ze strany Google můžete zabránit, pokud si stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče: deaktivace Google Analytics.

Další informace o podmínkách užívání a o ochraně dat a údajů získáte na následujících stránkách:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


Ochrana údajů u Google Analytics a Google Remarketing

Tato webová stránka používá Google Analytics a Google Remarketing. To jsou služby společnosti Google Inc. ("Google"). Google používá tzv. "Cookies", textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky Vaší osobou. Informace získané přes Cookie o Vašem využívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. IP adresa je poté ze strany Google zkrácena o tři poslední čísla, tímto tudíž již není možné jednoznačné přiřazení IP adresy. Google dbá ustanovení o ochraně dat dohody "US-Safe-Harbor" a je registrován u programu "Safe Harbor" amerického ministerstva obchodu. Google tyto informace použije, aby vyhodnotil využívání webové stránky Vámi, aby pro provozovatele webových stránek sestavil zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby přinesl další služby spojené s využívání webové stránky a s užíváním internetu. Případně je tato informace rovněž přes Google přenášena třetím osobám, pokud je toto dáno zákonem či pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají na zakázku od Google.

Třetí osoby - poskytovatelé - včetně Google, připojují na internetu na webové stránky inzerci. Třetí osoby - poskytovatelé - včetně Google, používají uložené Cookies k zapojení inzerce na základě předchozích návštěv uživatele na této webové stránce.

Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP-adresu s ostatními údaji od Google. Sbírání a ukládání údajů lze kdykoliv s účinností do budoucnosti rozporovat. Můžete užívání Cookies deaktivovat, když vyvoláte stránku k deaktivaci Google reklamy (Google- Werbung). Alternativně mohou uživatelé deaktivovat používání

Cookies přes třetí stranu, když vyvolají deaktivační stránku iniciativy síťové reklamy.

Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Využíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů získaných o Vás výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Sbírání a ukládání údajů lze kdykoliv s účinností do budoucnosti rozporovat. Další informace k ustanovením Google naleznete zde.


Design, koncepce & fotografie

projektteam AG
projektteam AG - odborná agentura pro obrazovou řeč
Realizace inovativní grafiky & designových nároků
Webový design · grafický design (DTP) · fotografie · multimédia · ilustrace · marketing · poradenství

Více informací na: www.projektteam.com

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Oblast působnosti

(1) Všeobecné obchodní podmínky prodejce jsou výhradně platné, rozporující nebo odlišné podmínky kupujícího nebudou uznány, s výjimkou případu, kdy prodávající s jejich platností výslovně písemně souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky prodejce platí také tehdy, když prodávající zná rozporující nebo od Všeobecných podmínek prodávajícího se odchylující podmínky kupujícího a bez výhrad dodávku kupujícímu realizuje.
(2) Všechna ujednání, která se uskuteční mezi prodávajícím a kupujícím za účelem realizace této smlouvy jsou v této smlouvě písemně stanovena.
(3) Všeobecné obchodní podmínky prodejce platí pouze ve vztahu k podnikatelům ve smyslu § 310 odst.1 Občanského zákoníku.
(4) Všeobecné obchodní podmínky prodejce platí i pro veškeré budoucí obchody s kupujícím.


§ 2 Nabídky, uzavření smlouvy

(1) Nabídky prodejce jsou, pokud není stanoveno jinak, nezávazné. Objednávky nebo zakázky může prodávající přijmout během čtrnácti dnů po doručení.
(2) Zakázky platí jako přijaté, pokud jsou prodávajícím písemně potvrzeny nebo co nejdříve po doručení zakázky, popř. ve stanoveném termínu realizovány. Potom platí faktura jako potvrzení zakázky.
(3) Prodávající si vyhrazuje vlastnické a autorské právo na výkresy, znázornění, kalkulace a ostatní podklady.


§ 3 Ceny, platební podmínky

(1) Ceny platí pro rozsah dodávek a výkonů uvedených v potvrzení zakázky. Vícepráce nebo zvláštní výkony jsou účtovány zvlášť. Ceny se rozumějí v EUR ze závodu/firmy plus zákonná daň z přidané hodnoty, obaly, doprava, u exportních dodávek clo a dále poplatky a jiné veřejné dávky.
(2) Pokud je základem sjednaných cen ceník prodávajícího a dodávka má proběhnout až po více jak čtyř měsících po uzavření smlouvy, platí ceníky prodávajícího platné při dodávce (minus sjednaný procentuální nebo pevný rabat).
(3) Pokud není ujednáno jinak, je kupní cena splatná během 14 kalendářních dnů po datu faktury beze srážek.
(4) Započtení pohledávek proti nárokům kupujícího nebo zadržení plateb kvůli takovým nárokům je přípustné pouze tehdy, pokud jsou tyto nároky nesporné nebo se staly právně platnými.
(5) Prodávající je oprávněn nezaplacené dodávky realizovat pouze po zaplacení zálohy nebo po poskytnutí jistoty, pokud jsou mu po uzavření smlouvy známé okolnosti, které mohou podstatně snížit bonitu kupujícího a tím ohrozit zaplacení otevřených pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu vyplývajících z téhož smluvního vztahu.


§ 4 Dodávka, dodací lhůta a nesení rizika

(1) Dodávky probíhají z podniku, pokud z potvrzení objednávky nevyplývá jinak.
(2) Prodávajícím výhledově určené lhůty a termíny pro dodávky a výkony platí vždy jen přibližně, jedině že by byla výslovně ujednána nebo přislíbena pevná lhůta nebo pevný termín. Jestliže bylo ujednáno odeslání, vztahují se dodací lhůty a dodací termíny na okamžik předání zasílatelské firmě, dopravci nebo třetí osobě pověřené přepravou.
(3) Prodávající může - bez újmy svých práv z důvodu zpoždění kupujícího - požadovat od kupujícího prodloužení dodacích a realizačních lhůt nebo posun dodacích a realizačních termínů o takový časový úsek, ve kterém kupující nedodrží své smluvní povinnosti vůči prodávajícímu.
(4) Správné a včasné vlastní dodání zůstává vyhrazeno. Prodávající bude kupujícího neprodleně informovat o nedisponibilitě předmětu dodávky a v případě odstoupení uhradí příslušné protiplnění.
(5) Prodávající je oprávněn poskytovat dílčí dodávky nebo částečná plnění, pokud je toto pro kupujícího přijatelné.
(6) Pokud se prodávající dostane s dodávkou nebo s plněním do prodlení nebo pokud mu bude dodávka nebo plnění ať už z jakéhokoliv důvodu znemožněno, potom je ručení prodávajícího omezeno na náhradu škody podle ustanovení § 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
(7) Riziko nebezpečí na věci přechází na kupujícího nejpozději v okamžiku předání předmětu dodávky přepravci nebo třetí osobě určené pro realizaci odeslání. Toto platí i v případě částečných dodávek nebo když prodávající převzal ještě jiná plnění (např. expedici). Zpozdí-li se expedice /předání v důsledku okolnosti, jejíž příčina spočívá u kupujícího, přechází riziko nebezpečí na věci na kupujícího od toho dne, kdy je předmět dodávky připraven k expedici a tato skutečnost byla kupujícímu oznámena.
(8) Náklady na skladování po přechodu nebezpečí/rizika na věci nese kupující, v případě skladování prodávajícím činí tyto náklady 0,5% kupní ceny za každý uplynulý týden, maximálně však 10%. Uplatnění a doložení vyšších nebo nižších nákladů na skladování zůstává vyhrazeno.
(9) Dodávka zdarma na místo stavby nebo na místo skladu znamená dodávku bez vykládky a za předpokladu příjezdové cesty přístupné pro těžký nákladní automobil. Čekací doby se započtou. Pokud nákladní vozidlo opustí na pokyn kupujícího nebo jeho odběratele příjezdovou cestu, ručí za vzniklé škody a závady kupující.
(10) V případě neodebrání předmětu dodání kupujícím může prodávající uplatňovat svá zákonná práva. Požaduje-li prodávající náhradu škody, činí tato paušálně 15% kupní ceny. Uplatnění a doložení vyšší nebo nižší škody zůstává vyhrazeno.


§ 5 Věcné vady, poskytnutí záruky

(1) Promlčecí lhůta pro nároky z vad činí 12 měsíců počítáno od dne přechodu nebezpečí. Toto neplatí, pokud se koupená věc běžným způsobem použije pro stavbu a vadu způsobila.
(2) Promlčecí lhůta v případě regresu dodávky podle § 478, 479 OZ zůstává nedotčena.
(3) Předpokladem kupujícího na nároky z vad je, že tento řádně splnil své závazky, tj. podle § 377 OZ povinnost vady vytknout a prošetřit. Vytknutí vad musí být přitom učiněno písemně.
(4) Nároky z vad nelze uplatnit pouze u nepodstatných odchylek od sjednané povaze věci (jakosti) nebo u nepatrného ovlivnění použitelnosti.
(5) Dřevo je přírodní produkt. Jeho přírodou dané vlastnosti, rozdíly a znaky je tedy třeba vždy brát úvahu. Zvláště je třeba mít na zřeteli jeho biologické, fyzikální a chemické vlastnosti při koupi, zpracování a použití. ˇSířka pásma přírodních barevných , strukturálních a jiných odlišností uvnitř jednoho druhu dřeva patří k vlastnostem přírodního produktu dřevo.
(6) U věcných vad na dodaných předmětech je prodávající povinen a oprávněn nejprve podle své volby v přiměřené lhůtě tyto opravit nebo poskytnout náhradní dodávku. Pokud se to nepodaří, tj. neexistuje možnost, nelze splnit, je odepřeno, nebo je nepřiměřené zdržení opravy či náhradní dodávky, může kupující od smlouvy odstoupit či kupní cenu přiměřeně snížit.
(7) Je-li vada zaviněna prodávajícím, je kupující oprávněn za určitých předpokladů uvedených v § 6 požadovat náhradu škody.
(8) Poskytnutí záruky odpadá, když kupující bez souhlasu prodávajícího změní nebo nechá změnit třetí stranou předmět dodávky a odstranění vady se tak stane nemožným nebo nepřiměřeně ztíženým. V každém případě nese kupující vícenáklady na odstranění vad, které touto změnou vznikly.
(9) Je-li v jednotlivém případě sjednána s kupujícím dodávka použitých předmětů, pak pouze s vyloučením jakéhokoliv poskytnutí záruky na věcné vady.


§ 6 Ručení za náhradu škody při zavinění

(1) Ručení prodávajícího za náhradu škody, ať už z jakéhokoliv důvodu, zvláště z důvodu nemožnosti, prodlení, vadné či chybné dodávky, porušení smlouvy, porušení povinností při smluvních jednáních a nedovolené jednání , pokud je vždy z důvodu zavinění, je omezeno podle § 6.
(2) Prodávající neručí v případě prosté nedbalosti, pokud se nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. Smluvně podstatné jsou povinnosti, na jejichž splnění se kupec spoléhal a spoléhat se směl.
(3) Pokud prodávající podle § 6 (2) důvodně za náhradu škody ručí, je toto ručení omezeno na škody, které při uzavření smlouvy prodávající předvídal jako možné následky porušení smlouvy nebo při použití dopravně obvyklé pečlivosti předvídat musel. Nepřímé škody a následné škody , které jsou následkem vad na předmětu dodávky, jsou kromě toho nahraditelné pouze tehdy, pokud takové škody lze očekávat při stanoveném použití předmětu dodávky typickým způsobem.
(4) Pro případ prodlení dodávky je ručení prodávajícího omezeno u lehké nedbalosti v rámci paušálního odškodnění z prodlení na 0,5% kupní ceny za úplný týden, maximálně však nikoliv na více než 5% kupní ceny.
(5) Výše uvedená vyloučení z ručení a z omezení ručení platí ve stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a jiných pomocníků prodávajícího.
(6) Pokud prodávající poskytne technické informace či bude poskytovat poradenskou činnost, a toto nebude patřit k rozsahu plnění, které je povinen poskytnout, děje se tak bezplatně a s vyloučením jakéhokoliv ručení.
(7) Omezení tohoto §6 neplatí pro ručení kvůli záměrnému, úmyslnému chování, na garantované znaky jakosti (povahy věci), kvůli životnímu zranění, zranění těla nebo zdraví nebo podle zákona o ručení za výrobky.


§ 7 Výhrada vlastnictví

(1) Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví ke kupované věci až do doby, kdy mu dojdou platby z obchodního vztahu s kupujícím. Je-li chování kupujícího v rozporu se smlouvou, zvláště v případě prodlení s platbou, je prodávající oprávněn vzít si předmět koupě zpět. Převzetím koupené věci zpět vzniká odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn po zpětném převzetí předmětu koupě tuto zhodnotit, výnos ze zhodnocení se započítá proti závazkům kupujícího - po odpočtu přeměřených nákladů na zhodnocení.
(2) Kupující je povinen o předmět koupě náležitě pečovat, zvláště je povinen tento dostatečně pojistit na vlastní náklady v hodnotě nového předmětu proti požáru, škodám způsobeným vodou či odcizením.
(3) O zástavách či jiných zásazích třetích osob je kupující povinen neprodleně prodávajícího informovat. Pokud třetí osoba není schopna prodávajícímu uhradit soudní a mimosoudní náklady žaloby podle § 771 OZ, ručí kupující prodávajícímu za vzniklý výpadek.
(4) Kupující je oprávněn koupenou věc dále prodávat podle obvyklého obchodního postupu: avšak již nyní postupuje prodávajícímu veškeré pohledávky ve výši fakturované částky (včetně DPH) té pohledávce prodávajícího, která mu z dalšího prodeje vůči odběrateli či třetí osobě vznikne, a sice nezávisle na tom, zda byla koupená věc dále prodána bez opracování nebo po opracování. K vybrání této pohledávky je kupující oprávněn i po odstoupení. Oprávnění prodávajícího, pohledávku si sám zvolit, zůstává tímto nedotčeno.Prodávající se však zavazuje, že pohledávku nezabaví, pokud kupující dostojí svým platebním povinnostem z dohodnutých výnosů, pokud nebude s placením v prodlení a zvláště pokud nepodá návrh na zahájení vyrovnávacího či insolventního řízení a pokud nedojde k zastavení plateb. Pokud se však tak stane, může prodávající požadovat, aby kupující prodávajícímu oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, aby podal veškeré potřebné údaje k jejich zabavení, vydal všechny k tomu náležející podklady a dlužníkovi ( třetím osobě) odstoupení pohledávek oznámil.
(5) Opracování či přeměna koupené věci provedená kupujícím se vždy provádí pro prodávajícího. Je-li předmět koupě opracován jinými předměty, které prodávajícímu nepatří, získává prodávající spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty koupené věci ( konečná částka faktury včetně DPH) k ostatním opracovaným předmětům v době zpracování. Pro věc, která vznikne přepracováním, platí v ostatním totéž jako při dodávce předmětu koupě s výhradou.
(6) Pokud je předmět koupě neoddělitelně zpracován s jinými předměty, které prodávajícímu nepatří, získává prodávající spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě ( faktura – konečná částka včetně DPH) k ostatním takto spojeným předmětům v době jejich spojení. Je-li spojení provedeno takovým způsobem, že předmět koupě lze považovat za hlavní věc, pak platí jako dohodnuté, že kupující převede podílově prodávajícímu spoluvlastnictví. Kupující zachová takto vzniklé výhradní vlastnictví či spoluvlastnictví prodávajícímu.
(7) Kupující postoupí prodávajícímu také pohledávky k zajištění pohledávek prodávajícího vůči němu, a to takové, které nastanou vůči třetí osobě spojením předmětu koupě s pozemkem.
(8) Prodávající se zavazuje, že na požádání kupujícího mu uvolní záruky, které mu náleží, do té míry, pokud realizovatelná hodnota záruk prodávajícího překročí o více než 10% pohledávky, které je třeba zajistit: výběr těchto uvolněných záruk náleží prodávajícímu.


§ 8 Místo soudu, použité právo, místo plnění

(1)Pokud je kupující obchodník, je místem soudu pro všechny spory z obchodního vztahu obchodní sídlo prodávajícího: prodávající je však oprávněn žalovat kupujícího i v místě jeho obchodního sídla.
(2) Platí právo Německé spolkové republiky, platnost UN- práva z koupě je vyloučena.
(3) Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, je obchodní sídlo prodávajícího místem plnění.